تحليل رفتار متقابل
TA English Contact Links Entesharat TA Courses TA Articles About TA About Us 

(TA)  برگزاری دوره های كامل تحليل رفتار متقابل

 مبانی كامل تحليل رفتار متقابل -- Basic

: شامل 4 دوره

شناخت و تحليل ساختار شخصيت --B1

شناخت و تحليل روابط متقابل --B2

شناخت و تحليل بازی های روانی --B3

شناخت و تحليل نمايش نامه (سناريو) زندگی --B4

شما پس از گذراندن اين 4 دوره و كسب نمره قبولی در آزمون نهايی مطابق با سـر فصـل های انجمن بين المللـی تحليل رفتار، مـوفق به دريافت گواهی نامه 101 تحليل رفتار می شويد

 

دوره های پيوسته تخصصی -- Advance

 دوره های پيوسته سطح عالی   --

كارگاه های آموزشی   --

تحليل رفتار متقابل


اعطای گواهی نامه های تخصصی، عالی و كارگاه های آموزشی در پايان هر دوره

 T.A و گواهی نامه 101 تحليل رفتار متقابل در پايان دوره مبانی

 
© 2012 انستیتو تحلیل رفتار متقابل